Wednesday, September 26, 2018

Sri Sai Kashta Nivarana StotramIf you are experiencing any difficulties or problems, start reciting this stotram on a Thursday for 11 days, 3 times every day with faith and belief on Baba that he will surely solve your problem.

ప్రథమం సాయినాథాయ 
ద్వితీయం ద్వారకామాయినే 
తృతీయం తీర్థరాజాయ 
చతుర్థకం భక్తవత్సలే 
పంచమం పరమాత్మాయ 
షష్ఠంచ షిరిడీవాసినే 
సప్తమం సద్గురునాథాయ 
అష్టమమ్ ఆనందతాయ 
నవమం నిరాడంబరాయ 
దశమం దత్తావతారినే 
ఏతాని దశ నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేనరః 
సర్వ కష్ట భయోన్ముక్తో సాయినాథ గురు కృపా 
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః 
ఇతి శ్రీ సాయినాథ కష్ట నివారణ స్తోత్రం సంపూర్ణం !!!

Prathamam Sainathaya
Dwithiyam Dwarakamayiney
Thritheeyakam Theertharajaya
Chathurthakam Bhaktavatsaley
Panchamam Paramatmaaya
Shashtamam cha Shirdivasine
Saptamam Sadgurunathaya
Ashtamam Anandathaya
Navamam Niraadambaraaya
Dashamam Dattaavatharithiney
Ethani Dasha namani Trisandyam Yaha Patennaraha
Sarva Kashta Bhayonmuktho Sainatha Guru Kripa
Om Shanti Shanti Shanti hi
Om Shri Satchidananda Samarth Sadguru Sainath Maharaj ki Jai
Ithi Shri Sainath Kashta Nivarana Stotram Sampoornam

Monday, September 24, 2018

Sri Rama Vijayam - Chapter 48


Chapter 48

He came to a hill called Madaranchela which was close to Dronagiri. Maruti was very thirsty, and to refresh himself, he went to the abode of an old Brahman and requested him for a cup of water. This Brahman, who had a number of disciples with him, blessed Maruti and said, "I am very glad to see you here. Kindly spend this night with us here and go in the morning." " I cannot wait here for a minute," replied Maruti. "I must do my business as soon as possible." When the Brahman found that Maruti did not comply with his wishes, he showed him a river.
Maruti went there and stooped to take water, when a vivasi (a goddess) as big as a mountain came out to devour the monkey, who at once seized her by her legs and instantly killed her. When she was killed, a beautiful devangana (a courtesan of heaven) came out of her belly and threw herself at the feet of Maruti. She said, " I was very beautiful; and being proud of my beauty, I laughed at a sage who got indignant and cursed me saying that i would be a vivasi. I implored him to look upon me with mercy and make the curse a little milder. He said that i would be released from the curse by your hands. I also inform you that the Brahman, who lives in that abode, is a demon called Kalanemi. He has been here for many days with his companions, who are also demons. Ravana has sent this demon to detain you here and when you refused to comply with his wishes, he told you to go to that river in order that I might devour you."
No sooner did the devangana informed Maruti of this than he came back to the abode of the Brahman, when the latter said to the monkey, "You ought to give me some presents, as I have pointed out the river to you." "I shall be very glad to give you presents," replied Maruti. The Demon stared at the monkey, when the latter gave him blows as precious presents from him. The demon immediately assumed his original form which was five yojans in length and breadth, and combated with Maruti but the latter instantly killed him and his companions fled to Lanka to inform Ravana of it.
Maruti then went to Dronagiri and implored him to accompany him to Suvela. When the mountain said, "Thou art a troublesome creature. Go away. Thou fool. I will never come with thee." Maruti got enraged and having lifted up the mountain with his tail, set out for Suvela.
But on the road, Bharat, the third brother of Rama, who was living at Nandigram with the Rishi Vashista, having looked at the bright and glittering mountain and having thought that it was something to entrap Rama and Lakshama, let off an arrow at it which passed through the mountain and pierced an arm or Maruti. The monkey, having been wounded, immediately came down with the mountain, repeating all the time, the name of Rama. Bharat heard the repetition of the name of Rama and asked him who he was, when the monkey him of what happened to Lakshama and said, " what should i do now. How can I go to Suvela before the sunrise. If I  do not reach Suvela with this mountain in the course of the night, Lakshama will be no more."
"You need not be afraid," replied Bharat. "I shall send you and the mountain to Suvela, in a minute, thought it is at a distance of thousands of yojans from this place. Just sit on the top of my arrow, which will carry you and the moutain there in a minute." Maruti was surprised at the valour and power of Bharat, and continued, "You need not take so much trouble. I can do it myself." So saying he took his leave of the prince and jumped from Nandigram with the mountain and came  to Suvela.
The Physician immediately came and taking out the juice of the plant of nectar, applied it to Lakshmana and brought him to life. In the same manner, he applied the juice to all monkeys killed by Ravana and restored them to life. This having been done, Maruti took the mountain and placed it where it formerly stood. Ravana however, dispatched one  hundred demons to snatch Dronagiri from the hands of Maruti but the latter, holding the mountain in his one hand, killed them all with his other hand.


Maha Mrityunjaya Mantram


Maha Mrityunjaya Mantram
ఓం త్య్రయంబకం యజామహే 
సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం 
ఉర్వారుక మివ బంధనాన్ 
మృత్యోర్ ముక్షియ మామృతాత్ ||

Wednesday, September 5, 2018

Sri Sainatha Stavana Manjari - Telugu


శ్రీ సాయినాథ స్తవన మంజరి


శ్రీ గణేశాయ నమః

హే సర్వాధారా మయూరేశ్వరా | సర్వ సాక్షీ గౌరీ కుమారా |
హే అచింత్యా లంభోదరా | పాహిమాం శ్రీ గణపతే ||1||

తూ సకల గణాంచ ఆది ఈశా | మణూని మన్హతి గణేశా |
తూ సమ్మత సర్వ శాస్త్రంసా | మంగళ రూప బాలచంద్రా ||2||

హే శారదే వాగ్విలాసిని | తూ శబ్ద సృష్టీచీ స్వామిని || 
తుఝే అస్తిత్వ మ్హణూని | వ్యవహార చాలతి జగతాచే ||3||

తూ గ్రంథ కారాచీ దేవతా | తూ భూషణ దేశాంచే సర్వధా ||
తుఝీ అవఘ్యాంత్ అగాధ సత్తా | నమో తుజసీ జగదంబే ||4||

హే పూర్ణబ్రహ్మ సంతప్రియా | హే సగుణ రూప పండరీరాయ||
కృపార్ణవా పరమ సదయా| పాండురంగా నరహరే ||5||

తూ అవఘ్యాంచ సూత్రధార్ (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | తూ అవఘ్యాంచ సూత్రధార్| తుఝీ వ్యాప్తీ జగభర్ ||
అవఘీ శాస్త్రే విచార్ | కరితీ తుఝా స్వరూపా చా ||6||

పుస్తక జ్ఞానీ జే జే కోణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | త్యా తూ న గవససీ చక్రపాణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |
త్యా అవఘ్యా మూర్ఖానీ| శబ్ద వాద కరావా ||7||

తులా జాణతీ ఏక సంత్ | బాకీచే హోతీ కుంఠిత్ ||
తులా మాఝా దండవత్|ఆదరే హా అష్టాంగీ ||8||

హే పంచవక్త్రా శంకర | హే నరరుండ మాలాధరా |
హే నీలకంఠా దిగంబరా | ఓంకార రూపా పశుపతే ||9|| 

తుఝే నామ్ జ్యాచే ఓఠీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | తుఝే నామ్ జ్యాచే ఓఠీ | త్యాచే దైన్య జాయ ఉఠా ఉఠీ |
ఐసా ఆహే ధూర్జటీ | మహిమా తుఝ్యా నా వాచా||10||

తుఝ్యా చరణా వందూన | మీ హే స్తోత్ర కరితో లేఖన |
యాస కరావే సాహ్య పూర్ణా | తూ సర్వధా నీలకంఠా ||11||

ఆతా వందూ అత్రి సుతా | ఇందిరా కులదైవతా |
శ్రీ తుకారామాది సకల సంతా | తేవీ అవఘ్యా భావికాంసీ (ఈ-ఈ-ఈ) (ఓ-ఓ) ||12||

జయ జయాజీ సాయినాథా(ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | జయ జయాజీ సాయినాథా | పతిత పావన కృపావంతా |
తుఝ్యా పదీ ఠేవితో మాధా | ఆతా అభయ అసూ ధే ||13||

తూ పూర్ణబ్రహ్మ సౌఖ్యధామా| తూంచి విష్ణు నరోత్తమా |
అర్ధాంగీ తీ జ్యాచీ ఉమా | తో కామారీ తూచ కీ |14|| 

తూ నర దేహధారి పరమేశ్వర | తు జ్ఞాన నబీ చా దినకర|
తూ దయే చా సాగర్ | భవరోగ ఔషధీ తూ || 15||

తూ హీన దీన చింతామణీ| తూ తవ భక్తా స్వర్ధునీ |
తూ బుడతీ యాంనా భవ్య తరణి | తూ భీతాసి ఆశ్రయా|| 16||

జగాచే ఆధ్య కారణ | జే కా విమల చైతన్యా |
తే తుంహీచ ఆహా దయాఘనా | విశ్వ హా-హా-హా విలాస తూమచాచి (ఓ-ఓ) ||17||

ఆపణ జన్మ రహిత్ | మృత్యుహీనా ఆపణా ప్రత్|
తేచ్ అఖేర్ కళూన యేత్ | పూర్ణ విచారే శోధితా|| 18||

జన్మ ఆణి మరణ | హీ ధోన్ హీ అజ్ఞాన జన్య |
దో హో పాసూన అలిప్త ఆపణ | ములీచా మహారాజా|| 19|| 

పాణీ ఝార్యాత్ ప్రగటలే | మహణూన కాంతే థ ఉపళలే |  
తే పూర్వీచ హోతే పూర్ణ భరలే | ఆలే మాత్ర ఆతునీ||20||

ఖాచేత్ ఆలే జీవన్ | మహణూని లాధలే అభిధాన్ |
ఝరా ఐసే తిజలాగూన్ | జలా భావి ఖాచచి || 21||

లాగలా ఆణి ఆటలా| హే ముళీ ఠావే న జల | 
కా కీ జల ఖా చేలా| దేతా నవతే మహత్వ ముళీ || 22||

ఖా చేసీ మాత్ర అభిమాన్| జీవనాచా పరిపూర్ణ|
మహాణూన తే ఆటతా దారుణ| దైన్యవస్థాయే తిసీ|| 23||

నరదేహ హీ ఖాచ ఖరీ| శుద్ధ చైతన్య విమల వారీ |
ఖాచా అనంత హోతీ ఝరి| తరి న పాలట తోయాచా|| 24||

మహణూన అజన్మా ఆపణ| మీ మహణతసే దయాఘనా|
అజ్ఞాన నగాచ్యా కందనా| కరణ్యా వహావే వజ్ర తుంహీ || 25||

ఐషా ఖాచా ఆజావర్| బహుత్ ఝాల్యా భూమీవర్|
హాల్లీ అజూన హోణార్| పుఢే హీ కాలావస్థే నే || 26||

త్యా ప్రత్యేక ఖాచేప్రత్ | నిరాళే నావ రూప మిళత్ |
జే నే కరూన్ జగతాత్ | ఓళఖ్ త్యాంచీ పట తసే|| 27||

ఆతా చైతన్యా ప్రత్ | మీ తూ మహణనే నా ఉచిత్ (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) |
కా కీ జే ధే న సంభవతే ద్వైత| తేచి చైతన్య నిశ్చయే|| 28||

ఆణి వ్యాప్తీ చైతన్యాచీ| అవఘ్యా జగ ఠాయీ సాచీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |
మగమీ తూ యా భావనేచీ|సంగత కైసీ లాగతే|| 29||

జల మేఘ గర్భీ చే | ఏక్ పనే ఏక్ సాచే (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) |
అవతరణే భూవరి హోతా త్యాచే | భేద్ హోతీ అనేక్ || 30||

జే గోదే చ్యా పాత్రాత్ | తే గోదా మహణూన వాహిలే జాత్|
జే పడే కూపాత్| తైసీ న త్యాచీ యోగ్యతా || 31||

సంత రూప గోదావరీ| తేధీల తుంహీ ఆహా వారీ|
ఆంహీ థిల్లర్ కూప సరోవరీ| మహణూని భేద్ తుమ్ హా ఆమ్ హా(ఓ-ఓ) || 32||

అంహా వావయా కృతార్థ్| ఆలే పాహిజే తుమ్హా ప్రత్|
శరణ సర్వధా జోడూన హాత్| కా కీ పవిత్రతా తుమ్ హా ఠాయీ(ఓ-ఓ) ||33||

పాత్ర ముళే పవిత్రతా|అలి గోదా జలాసి సర్వథా |
నుసత్యా జలాత్ పాహతా|తే ఏక్ పణే ఏకచి || 34||

పాత్ర గోదావరీచే | జే కా ఠరలే పవిత్ర సాచే|తే ఠరణ్యా త్ భూమీచే |
గుణ దోష ఝాలే సాహ్యపహా || 35||

మేఘ గర్బీచ్యా ఉదకాలా| జో భూమి భాగ్ న బదలవీ భలా|
త్యాచ్ భూమీచ్యా భాగాలా|గోదా మహణాలే శాస్త్రవేత్తే (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) || 36||

ఇతరత్రా జే జల పఢ లే|త్యానే పద గుణా స్వీకారలే |
రోగీ కఢూ ఖారట ఝాలే| ముళ చే గోఢ అసూనీ ||37||

తైసే గురువరా ఆహే యేధ్| క్షడ్రి పూంచి న ఘాణ్ జేధ్|
త్యా పవిత్ర పిండా ప్రత్ | సంత్ అభిధాన్ శోభ తసే (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) ||38||

మహణూన సంత్ తీ గోదావరీ| మీ మహణతో సాజిరీ| 
అవఘ్యా జీవాత్ ఆహే ఖరీ|అపులీ శ్రేష్ఠ యోగ్యతా || 39||

జగదారంభా పాసూన్| గోదా ఆహేచ నిర్మాణ్ |
తోయహీ భర లే పరిపూర్ణ | తుటీ న ఝాలీ ఆజవరీ || 40 ||

పహా జేవ్ హా రావణారీ| యే తా ఝాలా గోదాతీరీ |
త్యా వేళచే తే దిల వారీ|టికే కోఠూన్ ఆజవరీ ||41 ||

పాత్ర మాత్ర తేచ ఉర ళే|జలా సాగరా మిళాలే |
పావిత్య్ర కాయమ రాహిలే|జల పాత్రాచే ఆజవరీ || 42||

ప్రత్యేక సంవత్సరీ|జునే జా ఊని నవే వారీ|
యే త పాత్రా భీతరీ | తొచ న్యాయ తుమ్హా ఠాయా(ఓ-ఓ) || 43||

శతక తేచ్ సంవత్సర్| త్యా శతకాతీల సాధువర్|
హేచ్ జల సాచార్| నానా విభూతి హ్యా లాటా(ఓ-ఓ) ||44||

యా సంత్ రూప గోదేసీ|ప్రథమ సంవత్సరాసీ|
పూర్ ఆలా నిశ్చయేసీ|సనత్-సనక్-సనంద-నాచ(ఓ-ఓ) ||45||

మాగూన నారద తుంబర|దృవ ప్రహ్లాద బలి నృపవర్|
శబరీ అంగద్ వాయూకుమర|విదూర గోప గోపికా||46||

ఐసే బహుత్ ఆజవరి| ప్రత్యేక శతకా మా ఝారీ|
పూర్ ఆలే వరచ్యా వరీ| తే వర్ణణ్యా అశక్య మీ||47||

యా సాంప్రత్చ్య శతకాత్| సంతరూప గోదే ప్రత్|
ఆపణ పూర్ ఆలాత్|సాయినాథా నిశ్చయే|| 48||

మహణూన తుమచ్యా దివ్య చరణా|మీ కరితో వందనా|
మహారాజ్ మాఝ్యా దుర్గుణా | పాహు నకా కిమపీహీ || 49||

మీ హీన దీన అజ్ఞానీ | పాత క్యాంచా శిఖామణీ |
యుక్త అవఘ్యా కులక్షణాణీ | పరి అవ్హేర్ కరూ నకా || 50 ||

లోహా అంగీచే దోష్ | మనా న ఆణీ పరీస్ |
గా వీంచ్యా లేండ్యా ఓహూళాస్ | గోదా న లావి పరత ఊని (ఈ-ఈ) (ఓ-ఓ) || 51||

మాజ్యా మదీల్ అవఝీ ఘాణ్ | ఆపుల్యా కృపా కటాక్షే కరూన్|
కరా కరా వేగే హరణ్ | హీచ వినంతీ దాసాచీ || 52||

పరిసాచా సంగహో ఊన్ | లోహాచే తే లోహపణ్ |
జరీ న హోయ గురువరా హరణ్ | తరీ హీనత్వ పరిసాసి || 53||

మలా పాపి ఠేవునకా| ఆపన హీనత్వ ఘేవునకా|
ఆపన పరీస మీ లోహ దేఖా (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | మాఝీ చాడ్ ఆపణా తే (ఏ-ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) || 54 ||

బాలక అపరాధ సదైవ కరితే | పరీ న మాతా రాగావతే |
హే ఆణూన ధ్యానాతే | కృపా ప్రసాద కరావా || 55||

హే సాయినాథ సద్గురు | తూచ మాఝ్యా కల్పతరు |
భవాబ్ధీచే భవ్య తారు | తూచ అససీ నిశ్చయే || 56||

తూ కామధేనూ చింతామణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | తూ జ్ఞాన న బీఛా వాసరామణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |
తూ సద్గుణాంచి భవ్య ఖాణీ (ఈ-ఈ) | అథవా సోపాన స్వర్గీచా || 57||

హే పుణ్యవంతా పరమ పావనా (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | హే శాంతిమూర్తి ఆనంద-ఘనా(ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) |
హే చిత్స్వరూపా పరిపూర్ణా | హే భేద రహితా జ్ఞాన సింధో(ఓ-ఓ) || 58||

హే విజ్ఞానమూర్తీ నరోత్తమా హే| క్షమా శాంతీచ్యా నివాస ధామా హే |
భక్త జనాంచ్యా విశ్రామా| ప్రసీద ప్రసీద మజప్రతీ ||59||

తూచ సద్గురు మచ్చిందర్ | తూచ మహాత్మా జాలంధర్ |
తూ నివృత్తీ నాధ జ్ఞానేశ్వర్ | కబీర్ శేఖ్ నాధ్ తూ || 60||

తూచ బోధలా సావతా | తూచ రామదాస్ తత్త్వతా|
తూచ తుకారామ్ సాయినాథ | తూచ సఖా మాణిక్ ప్రభూ || 61||

యా అపుల్యా అవతారాచీ |పరీ ఆహే అగమ్య సాచీ |
ఓళఖ్ అపుల్యా జాతీచీ | హొవూన దేతా కవణాతే || 62||

కోణీ అపణా మణహతీ యవన్ | కోణీ మణహతీ బ్రాహ్మణ్ |
ఐసీ కృష్ణా సమాన్ | లీలా ఆపణ మాండిలీ || 63 ||

శ్రీ కృష్ణాసా పాహున్ | నానా ప్రకారే వదలే జన్ |
కోణీ మణహాలే యదుభూషణ్ || కోణీ మణహాలే గురాఖీ || 64 ||

యశోదా హ్మణే సుకుమార బాలా| కంస హ్మణే మహా కాళ |
ఉద్ధవ హ్మణే ప్రేమళ్| అర్జున హ్మణే జ్ఞాన జేటీ (ఓ-ఓ) || 65 ||

తైసే గురువరా అపణాసీ | జే జ్యాచా మానసీ |
యోగ్య వాటేల నిశ్చయేసీ | తే తే తుమ్హా మణతసే || 66 ||

మశీద అపులే వసతీ-స్థాన్ | వింధా వాచూన అసతి కాన్ |
ఫాత్యాచ్యా తర్హా పాహున్ | యవన మణహణే భాగ తుంహా(ఓ-ఓ) || 67 ||

తైసీ అగ్నిచీ ఉపాసనా| పాహూనీ అపులీ దయాఘనా|
నిశ్చయ హోతా అముచ్యా మనా| కీ ఆపణ హిందు మణ్హూనీ || 68 ||

పరి భేద్ హే వ్యవహారిక్ | యాతే చాహతిల తార్కీక్ |
పరీ జిజ్ఞాసు భావిక్ | త్యా న వాటే మహత్వ యాంచే (ఓ-ఓ) || 69 ||

అపులీ ఆహే బ్రహ్మా స్థితీ | జాత్ గోత్ న అపణా ప్రతీ |
ఆపణ అవఘ్యాంచే గురుమూర్తీ | ఆహా ఆద్య కా-ర-ణ (ఓ-ఓ) || 70||

యవన-హిందూచే విపట ఆలే | మ్హణూన తదైక్య కరణ్యా భలే |
మశీద అగ్నిలా స్వీకారిలే | లీలా భక్తాoచా దావా వయా (ఓ-ఓ) || 71||

ఆపణ జాత గోతా తీత | సద్వస్తు జీ కా సత్ |
తీచ తుమ్హీ సాక్షాత్ | తర్కాతీత సాచకి || 72||

తర్క వితర్కాంచే ఘోడే | చాలలే కితి అపణా ఫుడే |
తేథే మాఝే బాపుడే | శబ్ద టికతీల కోఠూనీ ||73||

పరి పాహునీ తుంహాలా | మౌన న యే ధరితా మలా |
కా కీ శబ్ద హేచ స్తుతీలా | సాహిత్య ఆహేత్ వ్యవహారీ || 74||

మ్హణూన శబ్దే కరూన్ | జే జే హో ఈల వర్ణన్ |
తే తే సర్వధా కరీన్ | అపుల్యా కృపా-ప్రసాదే || 75||

సంతాంచీ యోగ్యతా బలీ | దేవాహోన ఆగళీ |
అజా దుజాస్ నాహీ ముళీ | స్థాన జవళ సాధుంచ్యా || 76 ||

హిరణ్య కశ్యపు రవణాలా | దేవ ద్వేషే మృత్యు ఆలా |
తైసా ఏకహి నాహి ఘడలా | ప్రకార సంత్ హస్తానే (ఓ-ఓ) || 77 ||

గోపీచందే ఉకీర్ద్యాసీ |గాఢిలే జాలంధరాసీ|
పరీత్యా మహాత్మ్యాసీ | నాహి వాటలా విషాద్ || 78 ||

ఉలట్ రాజాచా ఉద్దార్ కేలా | చిరంజీవ కరుని సోడిలా |
ఐషా సంతాచ్యా యోగ్యతేలా | వర్ణన్ కరావే కోఠవరీ (ఓ-ఓ) || 79 ||

సంత్ సూర్య నారాయణ్ (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | కృపా త్యాంచి ప్రకాశ పూర్ణ |
సంత్ సుఖద రోహిణి రమణ | కౌముది తి తత్ -కృపా ||80||

సంత్ కస్తూరీ సోజ్వల్ | కృపా త్యాంచీ పరిమళ్ |
సంత్ ఇక్షు రసాళ్ | రసాన-వ్హాలీ తత్కృపా || 81 ||

సంత్ సుష్టు దుష్టాన్ ప్రతి | సమ సమాన నిశ్చీతి|
ఉలట్ పాప్యావరీ ప్రీతీ | అలోట్ త్యాంచీ వసత సే || 82 ||

గోదావరీ జలాత్ | మళకట తేచ ధువాయా యేధ్ | 
నిర్మళ తే సందు కీత్ | రాహే లాంబ గోదే పాసునీ (ఈ-ఈ) (ఓ-ఓ) || 83 ||

జే సందుకీ మధ్యే బసలే | తేహి వస్త్ర ఏకదా ఆలే |
హోతే ధువా వయా లాగీ భలే | గోదావరీచే పాత్రాత్ ||84||

యేథే సందుక వైకుంఠ| గోదా తుంహీ నిష్టా ఘాట్ |
జీవాత్మేహేచ్ పట్ | షడ్ వికార్ మళత్యాంచా (ఓ-ఓ) ||85||

తుమచ్యా పదాచే దర్శన్ | హేచ్ ఆహే గోదా స్నాన్ |
అవఘ్యా మళాతే ఘాలవూన్ | పావన కరణే సమర్థా ||86||

ఆంహి జన హే సంసారీ | మళత ఆహో వరిచ్యావరీ |
మ్హణూన ఆంహీచ అధికారీ | సంత్-దర్శన్ ఘేణ్యాస్తవా (ఓ-ఓ) || 87||

గౌతమీ మాజీ విపులనీర్ | ఆణి ధునే మళకట ఘాటావర్ |
తైసేచా పడల్యా సాచార్ | త్యాచే హీనత్వ గోదేసీ(ఓ-ఓ) || 88||

తుంహీ సఘన శీత తరువర్ | ఆంహి పాంథస్థ సాచార్ |
తాపత్రయాచా ఆహా ప్రఖర్ | తాపలాసే చంఢాశు (ఓ-ఓ) || 89||

త్యాచా తాపా పాసూన్ సదయా | కరా రక్షణ గురు రాయా |
సత్కృపేచీ శీతల ఛాయా| ఆహే ఆపులీ లోకోత్తర్ (ఓ-ఓ) || 90||

వృక్షా ఖాలీ బైసూన్ | జరీ లాగతే వరూన ఊన్ |
తరీత్యా తరు లాగూన్ | ఛాయా తరు కోణ హ్మణే (ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) ||91||

తుమచ్యా కృపే వీణ పాహీ | జగాత్ బరే హోణే నాహీ |
అర్జునాలా శేష శాయీ| సఖా లాధలా ధర్మాస్తవ్ (ఓ-ఓ) ||92||

సుగ్రీవ కృపేనే విభీషణా | సాధలాసే రామ్-రాణా | 
సంతాన్ ముళేచ్ మోఠే పణా | లాధలా శ్రీ హరీసీ ||93||

జ్యాచే వర్ణన వేదాసీ | న హోయా ఐషా బ్రహ్మాసీ |
సగుణ కరవున భూమీసీ | లాజవిలే సంతానీచా (ఓ-ఓ) ||94||

దామాజీ నే బనవిలా మహార్ | వైకుంఠ పతి రుక్మిణీ వర్ |
చొఖో బానే ఉచలణ్యా ఢోర్ | రాబవిలే త్యా జగదాత్మయా (ఓ-ఓ) ||95||

సంత్ మహత్వ జాణూన్ | పాణి వాహీ జగత్- జీవన్ |
సంత్ ఖరేచ యజమాన్ | సచ్చిదానంద ప్రభూ చే (ఓ-ఓ) ||96||

ఫార్ బోలణే న లగే ఆతా | తూచ ఆమ్హా మాతా పితా |
హే సద్గురు సాయినాధా | షిరిడి గ్రామ నివాసియా || 97||

బాబా తుమచ్యా లీలేచా | కోణా న లగే పాడ్ సాచా |
తేధే మాఝీ అర్ష్ వాచా | టికేల్ సాంగా కోఠూన్ (ఓ-ఓ) ||98||

జడ జీవాంచ్యా ఉద్ధారార్థ్ | ఆపణ ఆలా షిర్దీత్ |
పాణీ ఓతూన్ పణ త్యాత్ | దివే తుంహీ జాళి లే||99||

సవా హాత్ లాకడాచీ | ఫళీ మంచక్ కరూన సాచీ |
ఆపుల్యా యోగ సామర్థ్యాచీ | శక్తి దావిలీ భక్త జనా ||100||

వాంఝ పణ కైకాంచా | తుంహీ కేలాత హరణ సాచా |
కిత్యే కాంచ్యా రోగాంచ | బీమోడ్ కేలాట్ ఉదీనే ||101||

వారణ్యా ఐహిక సంకటే | తుంహా న కాహీ అశక్య వాటే |
పిపీలికేచీ కోఠున మోఠే | ఓఝే మానీ గజపతీ ||102||

అసో ఆతా గురురాయా | దీనావరీ కరా దయా |
మీ తుమచా లాగలో పాయా | మాగే న లోటా మజ లాగీ ||103||

తుంహీ మహరాజ్ రాజేశ్వర్ | తుంహి కుబేరాంచే కుబేర్ |
తుంహీ వైధ్యాంచే వైద్య నిర్దార్ | తుంహా వినా న శ్రేష్ఠకోణీ (ఓ-ఓ) || 104||

అవాంతరాచే పూజేస్ | సాహిత్య ఆహే విశేష్ |
పరి పూజావయా తుంహాస్ | జగీ పదార్ధ న రాహిలా(ఓ-ఓ) || 105||

పహా సూర్యాచియా ఘరీ |సణ దిపవాళీ ఆలీ ఖరీ |
పరీతి త్యానే సాజిరీ | కరావి కోణత్యా ద్రవ్యే (ఓ-ఓ) || 106||

సాగరాచీ శమవావయా | తహన జల్ న మహీ ఠాయా |
వన్ హీ లాగీ శేకావయా | అగ్ని కోఠూన్ ధ్యావా తరీ (ఓ-ఓ) ||107||

జే జే పదార్ద్ పూజేచే | తే తే తుమచ్యా ఆత్మ్యాచే |
అంశ ఆదీచ అసతి సాచే | శ్రీ సమర్థ గురురాయా (ఓ-ఓ) ||108||

హే తత్వ దృష్టీచే బోలణే | పరీ న తైసీ ఝాలీ మనే |
బోలలో అనుభవా విణే | శబ్ద జాలా నిరర్ధక్ (ఓ-ఓ) || 109 ||

వ్యావహారిక పూజన ఝరీ | తుమచే కరూ మీ సాంగా తరీ |
తే కరాయా నాహీ పదరి | సామర్థ్య మాఝ్యా గురురాయా (ఓ-ఓ) ||110||

బహుతే కరూన కల్పనా | కరీతో తుమచా పూజనా |
తేచ్ పూజన దయాఘనా | మాన్య కరా యా దాసాంచే (ఓ-ఓ) ||111||

ఆతా ప్రేమాశ్రు కరున్ | తుమ్ చే ప్రక్షాళితో చరణ్ |
సద్భక్తీచే చందన్ | ఉగళూన్ లావితో (ఓ-ఓ) ||112||

కఫనీ శబ్దాలంకారాచి | ఘాలి తో హీ తుంహా సాచి |
ప్రేమ్ భావ యా సుమనాచీ | మాళా గళ్యాత్ ఘాలీ తో (ఓ-ఓ) ||113||

ధూప్ కుత్సిత పణాచా | తుంహా పుడే ఝాలితో సాచా |
ఝరి తో వాయిట ద్రవ్యాచా | పరీ న సుటేల ఘాణ త్యాసీ (ఓ-ఓ) ||114||

సద్గురు వినే ఇతరత్రా | జే జే ధూప ఝాలితాత్ |
త్యా ధూప్ ధ్రవ్యాచ తేధ్ | ఐసా ప్రకార హో-త-సే (ఓ-ఓ) ||115|| 

ధూప ధ్రవ్యాస అగ్నీచా | స్పర్శ హోతా క్షణీ సాచా |
సువాస సద్గుణ-తదంగిచా | ఝాత త్యాలా సోఢూన్ (ఓ-ఓ) ||116||

తుమచ్యా పుడే ఉలటే హోతే | ఘాణ తేవడీ అగ్నీత జళ తే |
సద్గుణ ఉరతీ పాహణ్యాతే | అక్షయీచే జగాస్ || 117||

మనీ చే గళాల్యా కుత్సిత పణ్ 1-1-1 | మల రహిత హోఈల మన్ 1-1-1 |
గంగేచే గేల్యా గఢూళ పణ్ 1-1-1 | మగతి పవిత్ర సహజచీ (ఓ-ఓ) || 118||

దీప మాయా మోహాచా | పాఝలితో మీ హా సాచా |
తేణే వైరాగ్య ప్రభేచా | హూవో గురువరా లాభమసీ (ఓ-ఓ) || 119 ||

శుద్ధ నిష్టేచే సింహాసన్ | దేతో బసావయా కారణ్ |
త్యాచే కరూనియా గ్రహణ్ | భక్తి నైవేద్య స్వీకారా || 120||

భక్తి నైవేద్య తుంహీ ఖాణే | తద్రస మలా పాజణే |
కా కీ మీ తుమ్ చే తాన్హే | పయావరీ హక్క మాఝా || 121||

మన్ మాఝే దక్షణా | తీ మీ అర్పితో ఆపణ |
జేణే నురేల్ కర్తే పణా | కశా చాహీ మఝకడే (ఓ-ఓ) || 122||

ఆతా ప్రార్థనా పూర్వక మాత్రా | ఘాలీ తో మీ దండవత తే |
మాన్య హొవో అపణా ప్రత్ | పుణ్య శ్లోకా సాయినాథా | పుణ్య శ్లోకా సాయినాథా | పుణ్య శ్లోకా సాయినాథా ||123||

శాంత చిత్తా మహా ప్రజ్ఞా | సాయినాధా దయాఘనా |
దయా సింధో సత్-స్వరూపా | మాయా తమ వినాశనా || 124||

జాత గోతా తీతా సిద్దా | అచింత్యా కరుణాలయా |
పాహిమాం పాహిమాం నాధా షిర్డీ గ్రామ నివాసియా ||125||

శ్రీ జ్ఞానార్కా జ్ఞానదాత్యా | సర్వ మంగళ కారకా |
భక్త చిత్త మరాళా హే | శరణాన్గత రక్షకా || 126||

సృష్టి కర్తా విరించీ తూ | పాత తూ ఇందిరా పతీ |
జగత్రయా లయా నేతా | రుద్ర తో తూచ నిశ్చితీ || 127||

తుజవిణే రితా కోఠే| ఠావ నాయా మహీవరీ |
సర్వజ్ఞ్య తూ సాయినాథా | సర్వాంచ్యా హృదయాంతరీ ||128||

క్షమా సర్వాపరాథాoచీ | కరావీ హేచి మాగణే |
అభక్తి సంశయాచ్యాత్యా | లాటా శీఘ్ర నివారణే || 129||

తూ ధేనూ వత్సమీ తాన్హే | తూ ఇందు చంద్రకాంత మీ |
స్వర్ణదీ రూప త్వత్పాదా ఆధరే దాస హా నమీ || 130||

ఠేవ ఆతా శిరీ మాఝా | కృపేచా కరపంజరా |
శోక చింతా నివారావీ | గణూ హా తవ కింకర | గణూ హా తవ కింకర || 131||

యా ప్రార్ధనాష్టకే కరూ న | మీ కరితో సాష్టాంగ నమన్ |
పాప తాప ఆణి దైన్య మాఝే నివారా లవలాహీ || 131||

పునః స్తోత్రం

తూ గాయ మీ వాసరూ | తూ మాయ మీ లేకరూ |
మాఝే విషయీ నకో ధరూ | కఠోరతా మానసీ || 133||

తూ మళయాగిరి చందన్ | మీ కాటేరీ ఝుడుప ఝాణ్ |
తూ పవిత్ర గోదా జీవన్ | మీ మహా పాతకీ || 134||

తుఝే దర్శన్ హొవోనియా | దుర్బుద్ధి ఘాణ మాఝే ఠాయా |
రాహిల్యా తై సి చ గురురాయా | చందన తుజలా కోణ మహ్ణే ||135||

కస్తూరీచా సహవాసే | మృత్తికా మోల పావతసే |
పుష్ప సంగే ఘడత సే | వాస సూత్రా మస్తకీ ||136||

ధోరాంచీ తీ హీచ రీతీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | తే జ్యా జ్యా గోష్టీ గ్రహణ కరితీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |
త్యా త్యా వస్తు పావవితీ | తే మహత్పదా కారణే (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) ||137||

భస్మ కౌపీన నందీచా | శివే కేలా సంగ్రహ సాచా |
మ్హణూన త్యా వస్తూంచా | గౌరవ హోత చహూ కడే || 138||

గోప రంజనా సాఠీ | బృందావనీ యమునా తటీ |
కాలా ఖేళలా జగ జేఠీ | తొహీ మాన్య ఝాలా బుధా (ఓ-ఓ) || 139||

తైసా మీ తో దురాచారీ | పరి ఆహే తుమచ్యా పదరి |
మ్హణూన విచార అంతరీ || యాచ కరాహో గురురాయా || 140||

ఐహిక వా పారమార్థిక్ | జ్యా జ్యా వస్తుసా మానిల సుఖ్ |
మాఝే మన్ -హే నిః శంక్ | త్యా త్యా పురవిణే గురురాయా || 141||

ఆపుల్యా కృపేనే ఐసే కరా | మన లాగీ ఆవరా |
గోడ్ కెల్యాస సాగరా | క్షారోధక్ - పణాచి నసేభితీ || 142 ||

సాగర గోడ్ కరణ్యాచీ | శక్తి ఆపణ మధే సాచి|
మ్హణూన దాస గణూచీ | యాచన హీ పురి కరా || 143||

కమీ పణా జో జో మాఝా (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | తో తో అవఘా తుఝా |
సిద్ధాంచా తూ ఆహేస్ రాజా | కమీ పణా న బరవా తుజసీ (ఓ-ఓ) || 144||

అతా కాశాస్తవ బోలూ ఫార్ | తూచ మాఝా ఆధార్ |
శిశు మాతేచ కఢే వర్ | అసల్యా నిర్భయ సహజచీ || 145||

అసో యా స్తోత్రాసీ | జే జే వాచతీల ప్రేమేసీ |
త్యాంచా త్యాంచా కామనేసీ | తుమహీ పురవా మహారాజా || 146||

ఫలశృతి

యా స్త్రోత్రాస్ అపులావర్ | హాచి అసో నిరంతర్ |
పఠ న కర్త్యాంచే త్రితాప దూర్ | వాహావే ఏక్ సంవత్సరీ || 147||

శుచిర్భూత హో ఊన | నిత్య స్తోత్ర కరావే పఠన |
శుద్ధ భావ ఠేవూన | ఆపులియా మానసీ || 148||

హే అశక్య అసలే ఝరీ | తరీ ప్రత్యేక గురువారీ |
సద్గురు మూర్తి అంతరీ | ఆణూన పాఠ కరావా || 149||

తేహి అశక్య అసల్యాస్ | ప్రత్యేక ఏకాదశీస్ |
వాచనే యా స్తోత్రాస్ | కౌతుక త్యాచే పహావయా || 150||

స్తోత్ర పాఠకా ఉత్తమ గతీ | అంతీ దేయిల గురుమూర్తీ |
ఐహిక వాసనా సత్వర గతీ |త్యాంచీ పురవూన శ్రోతే హో || 151||

యా స్తోత్రాచా పారాయణే | మంద బుద్ధి హోతిల శహణే |
కోణా ఆయుష్య అసల్యా ఉణే | తో పఠణే హోయ శతాయు || 152||

ధన-హీనతా అసల్యా పదరీ | కుబేర్ యే ఊన రాబేల ఘరీ |
హే స్తోత్ర వాచల్యా వరీ | సత్య సత్య త్రివాచా || 153||

సంతతి హీనా సంతాన్ | హొయిల స్తోత్ర కేల్యా పఠన్ |
స్తోత్ర-పాఠకాచే సంపూర్ణ | రోగ జాతిల దిగంతరా || 154||

భయ చింతా నివేల్ | మాన్ - మాన్యతా వాఢేల్ |
అవినాశ బ్రహ్మ కళేల్ | నిత్య స్తోత్రాచా పారాయణే || 155||

ధరా బుధ హో స్తోత్రా విసీ | విశ్వాస ఆపుల్యా మానసీ |
తర్క వితర్క కుకల్పనేసీ | జాగా ముళీ దేవునకా (ఓ-ఓ) || 156||

షిర్డీ క్షేత్రాచీ వారీ కరా | పాయ బాబాంచే చిత్తీ ధరా |
జో అనాధంచా సోయరా | భక్త కామ కల్పద్రుమ హో (ఓ-ఓ) || 157||

త్యాచ్యా ప్రేరణే కరూన్ | హే స్తోత్ర కేలే లేఖన్ |
మఝా పామర హాతూన్ | ఐసీ రచనా హోయా కైసీ (ఓ-ఓ) || 158 ||

శకే అట్రాశే ఛాళీ సాత్ | భాద్రపద శుద్ధ పక్షాత్ |
తిథి గణేశ చతుర్థీ సత్య | సోమవారీ ద్వితీయ ప్రహరీ (ఓ-ఓ) || 159||

శ్రీ సాయినాథ స్తవన మంజరీ | స్తవన మంజరీ | పూర్ణ ఝాలీ మహేశ్వరీ |
పునీత నర్మదేచ్యా తీరీ | శ్రీ అహిల్యే సన్నిధా (ఓ-ఓ) || 160||

మహేశ్వర్ క్షేత్ర భలే | స్త్రోత్ర తేధే పూర్ణ ఝాలే |
ప్రత్యేక శబ్ధాసీ వదవిలే | శ్రీ సాయినాథే శిరూనీ మనీ (ఓ-ఓ) || 161||

లేఖక శిష్య దామోదర్ | యాస్ ఝాల సాచార్ |
దాస్ గణూ మీ కింకర్ | అవఘ్యా సంత్-మహంతాచా (ఓ-ఓ) || 162||

స్వస్తి శ్రీ సాయినాథ స్తవన మంజరి | స్తవన మంజరి| తారక హో భవ సాగరీ |
హేచ వినవి అత్యాదరీ | దాస గణూ శ్రీ పాండురంగా || 163||

శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ మస్తు|
శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ మస్తు|
శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ మస్తు|
శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ మస్తు|

శుభం భవతు
శుభం భవతు
శుభం భవతు

శుభం భవతు
శుభం భవతు
శుభం భవతు

అనంత కోఠి బ్రహ్మాండ నాయకా రాజాధి రాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిందానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై ||
స్తవన మంజరి ఇక్కడ వినండి: https://www.youtube.com/watch?v=r7XOS3Q2OX0